Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ZZPedia

Ten aanzien van de dienstverlening van ZZPedia gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van ZZPedia aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt c.q. geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een dienstverlener.

Dienstverlener: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft c.q. biedt op een of meer opdrachten van een opdrachtgever.

Opdracht: een advertentie op de website waarin een opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten.

Gebruiker: opdrachtgevers, dienstverleners en andere personen die gebruik maken van de website.

Dienst: de dienstverlening die door ZZPedia wordt aangeboden door middel van de website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop opdrachtgevers en dienstverleners met elkaar in contact komen. De inhoud van de aanbieding wordt door de opdrachtgever of dienstverlener zelf ingevuld.

ZZPedia: ZZPedia, gevestigd aan de Satellietbaan 20 G te Hillegom, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69197520.

Website: De internetsite van ZZPedia is te bereiken via de domeinnaam www.zzpedia.nl.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van ZZPedia.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle handelingen en rechtshandelingen tussen ZZPedia en de gebruiker, ook wanneer die handelingen of rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2 ZZPedia is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3 De algemene voorwaarden van de gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden.

2.5 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.

2.6 Tussen ZZPedia en gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

2.7 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ZZPedia zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Dienstverlening

3.1 ZZPedia biedt op haar website een platform aan waarop opdrachtgevers en dienstverleners:
Met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van opdrachten op het gebied van zakelijke dienstverlening en; Afspraken met betrekking tot opdrachten kunnen maken. ZZPedia heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. ZZPedia is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 ZZPedia heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de gebruikers zelf, opdrachten, referenties dn offertes is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. ZZPedia draagt voor de inhoud van opdrachten, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt ZZPedia verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en dienstverleners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3.3 ZZPedia biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website aan op basis van uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

Met name garandeert ZZPedia niet:
Dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, Trojaans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van ZZPedia onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4 ZZPedia is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens ZZPedia ontstaat.

Artikel 4. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie.

4.1 De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer, e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.4.2 Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, opdrachten, referenties en offertes geeft de gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van opdrachten en biedingen op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.4.3 ZZPedia behoudt zich het recht voor de door de gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. ZZPedia behoudt zich tevens het recht voor om opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn tegenover derden,  zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding.

4.4 Het gebruik van de (persoon)gegevens die door middel van de website door gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

4.5 Indien een gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere  waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.500,00 (zegge: vijftienhonderd euro) per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van ZZPedia om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 5. Abonnement

5.1 Gebruikers betalen aan ZZPedia een vergoeding voor een abonnement. Met het abonnement kunnen extra services en voordelen t.o.v. leden met een gratis account worden verkregen. Betaling geschiedt via Ideal Mollie of via automatische incasso door Mollie Recurring.

5.2 Een abonnementsovereenkomst tussen ZZPedia en gebruiker wordt aangegaan voor de duur vermeld op de factuur. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd.

5.3 Voor opzegging geldt een termijn van 2 kalendermaanden voor het einde van de abonnementsperiode. Tenzij de gebruiker de abonnementsovereenkomst tijdig opzegt wordt deze stilzwijgend verlengd voor telkens 12 maanden. Abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.

Artikel 6. Tarieven en betaling

6.1 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van ZZPedia in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

6.2 ZZPedia is gerechtigd om kortingscodes uit te geven waarmee de gebruiker een korting ontvangt op zijn abonnement. Indien het per abuis voorkomt dat het bedrag aan korting groter is dan het aan ZZPedia verschuldigde bedrag dan kan het totaalbedrag nooit negatief worden. Het door de gebruiker te betalen totaalbedrag kan hoogstens gelijk aan nul worden.

6.3 ZZPedia behoudt zich het recht voor de prijzen van de dienst(en), de tarieven voor service kosten en andere producten te wijzigen of te herzien. ZZPedia zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de website plaatsen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd. Bij verlenging is de gebruiker het standaardtarief zoals vermeld op de website verschuldigd.

6.4 Indien gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft ZZPedia het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van € 15,00 (zegge: vijftien euro) per herinnering in rekening te brengen bij de gebruiker. Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van ZZPedia en de kosten van incassokantoren, deurwaarders of advocaten komen integraal ten laste van de gebruiker. Indien ZZPedia het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door ZZPedia gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs. Gebruiker verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten.

6.5 Indien gebruiker voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een dienst of abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ZZPedia.nl, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor ZZPedia niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het ZZPedia vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen, waarbij het bepaalde van artikel 5.6 onverkort van toepassing is.

Artikel 7. Ontbinding

7.1 In geval gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de website voor een periode van 12 maanden, heeft ZZPedia het recht de overeenkomst geheel te ontbinden.

7.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de gebruiker, heeft ZZPedia het recht afgenomen abonnementen of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.

Artikel 8. Communicatie

8.1 Iedere communicatie tussen ZZPedia en gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

8.2 De door ZZPedia opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door gebruiker.

8.3 Elektronische communicatie van ZZPedia aan gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

8.4 Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

8.5 Gebruiker gaat ermee akkoord zijn contactgegevens beschikbaar te stellen voor alle communicatie vanuit ZZPedia met de intentie de service te verlenen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Daarnaast gaat de gebruiker akkoord dat zijn contactgegevens gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden, aanbiedingen, nieuwe producten of services van ZZPedia of haar partners.

8.6 Een gebruiker van ZZPedia zal de website niet gebruiken voor ieder ander doel dan waarvoor deze gecreëerd is. Met name zal een gebruiker geen advertenties plaatsen en verwijzen naar andere websites zonder dat dit het doel dient van ZZPedia. Elke link op ZZPedia geplaatst in een project, offerte of e-mail moet relateren aan een project / een opdracht op ZZPedia (een voorbeeld van acceptabele links zijn verwijzing naar een portfolio of CV of persoonlijke website).

8.7 Acquisitie en / of promotie op ons platform voor vergelijkbare services als ZZPedia is niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor uw account op te schorten mochten wij constateren dat deze acquisitie plaatsvindt. Eventuele betaalde abonnementsgelden worden hierbij niet gerestitueerd.

Artikel 9. Accounts

9.1 Om een gebruiker te worden van ZZPedia en toegang te krijgen tot de services van ZZPedia heeft men een account nodig. De gebruiker gaat ermee akkoord bij alle formulieren op de website informatie in te vullen die op waarheid berust, accuraat en compleet is. Daarnaast zal de gebruiker deze informatie regelmatig updaten om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat blijft.

9.2 De dienstverlener geeft ZZPedia toestemming om de identiteit na te gaan. Wanneer er toetsing plaatsvindt kan er om extra informatie worden gevraagd, zoals BSN nummer, geboortedatum, volledige voor- en achternamen. Om de identiteit vast te stellen als onderdeel van onze service (ID Check) kunnen wij om het identiteitsbewijs vragen. Deze documenten kunnen eventueel gedeeld worden met ‘IDchecker.nl’ voor het nagaan van de identiteit. ZZPedia behoudt het recht accounts te verwijderen of op te schorten waarvan de identiteit van de gebruiker niet achterhaald kan worden of vervalst is.

9.3 Het is de gebruiker niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

9.4 Bent u zich ervan bewust dat we mogelijk uw account kunnen opschorten, verwijderen of u de toegang kunnen ontnemen van het portaal van ZZPedia indien we merken dat de activiteiten die u ontplooit op het portaal van ZZPedia in strijd zijn met onze algemene voorwaarden.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht aan de zijde van ZZPedia, is zij niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van ZZPedia onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van ZZPedia gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

10.3 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, technische storingen, al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen, waardoor de website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop ZZPedia feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

10.4 Zodra zich een overmacht toestand voordoet als bedoeld in dit artikel 9.3, zal ZZPedia daarvan mededeling doen aan de gebruiker. Indien de overmacht toestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmacht toestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Hoewel ZZPedia zich inspant de diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van ZZPedia of haar leidinggevende ondergeschikten, is ZZPedia niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

11.2 ZZPedia is nimmer aansprakelijk voor enige schade van gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering.

11.3 ZZPedia kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over diensten van ZZPedia.

11.4 ZZPedia is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten.

11.5 Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van ZZPedia jegens gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

11.6 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.

11.7 De gebruiker vrijwaart ZZPedia tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

12.2 ZZPedia kan van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar haar gebruikers, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat wij deze op de website publiceren.

12.3 Alle content op de website en samenstelling van content van de website, zoals tekst, plaatjes, logo’s, iconen, audio clips, digitale downloads en software zijn eigendom van ZZPedia en zijn beschermd met copyright.

12.4 Op de overeenkomst tussen ZZPedia en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

12.5 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement 's-Gravenhage.

Copyright 2019 - ZZPedia